Fiske- och biotopvård i Gamlebyån

Uppföljningsrapport Resultatredovisning   

                       

 

 

Projektägare och samverkansparters

 

 

 

Västerviks kommun har varit projektägare och ansvarig för genomförandet. Kommunens agronom, Dennis Wiström har samordnat insatserna. Hushållningssällskapet i Östergötland har genom Fiskerikonsulten Ola Helmersson fungerat som arbetsledare i fält.  Markägarna, Per Ekenger och bröderna Roos från Skramstad gård samt Louise Troedsson från Lida gård, har genomfört praktiska åtgärder i på jordbruksmarkerna kring ån.  

 

 

 

De praktiska fiskevårdsåtgärderna har i huvudsak genomförts av medlemmar i Gamleby sportfiskeklubb.  Totalt har över 1 500 timmar av ideellt arbete genom Gamleby sportfiskeklubb lagts ner på projektet. (2013; 855 timmar och 2014; 647 timmar). I synnerhet har styrelsen med Oskar Ahlsén och Joakim Johansson i spetsen varit aktiva. Projektet har i högsta grad lett till ökat samarbete mellan alla parter i synnerhet markägare och sportfiskare. 

 

Bakgrund

 

 

 

Initiativet till projektet kommer från Gamleby sportfiskeklubb, som bildades i december 2012. Ett av de stora målen med bildandet av klubben var att skapa bättre förutsättningar för Gamlebyåns havsöringsbestånd samt att överlag sprida kunskap hos allmänheten om livet i ån. Om åns outnyttjade områden skulle bli tillgängliga för fiskar så förutsätts den naturliga produktionen att öka mångdubbelt, vilket inte bara gynnar bestånden utan även öka statusen på det lokala sportfisket i Gamleby med omnejd.

 

 

 

Havsöringen i ån kunde innan projektets genomförande endast utnyttja ett begränsat utrymme i de nedersta delarna av ån till lek- och uppväxtplatser för sina yngel. Vandrande fiskar tog sig med stor svårighet förbi det första vandringshindret vid nedre kulverten inne i Gamleby. I Gamlebyåns övre delar finns stora outnyttjade lek- och uppväxtområden dit ingen fisk tar sig. Troligen kan dessa områdens yta öka med flera hundra procent om rätt åtgärder vidtas. I strävan att förbättra vattenkvaliteten i Gamlebyviken fanns samtidigt ett behov att hindra näringsämnen från jordbruksmarken att spolas ut med ån. Sportfiskeklubben tog därför kontakt med Hushållningssällskapet i Östergötland och Västerviks kommun som i sin tur kontaktade markägare och ansökte om stöd för genomförande av åtgärderna.

 

Mål och resultat

 

 

 

Projektet genomfördes under perioden 2012-12-19 till 2014-12-31

 

Mål -åtgärdsmål

 

  • I en första fas förbättra vandringsmöjligheterna för fiskarter i ån upp till vandringshindret vid Skramstad gård.
  • Skapa en ca 1 km lång visningssträcka där miljövård i form av ett tvåstegsdike längs åfårans sydsida för att motverka fosforläckage och översvämning. Detta kombineras på samma plats med fiske- och biotopvårdsåtgärder för att i första hand gynna lek- och uppväxtmöjligheter för åns havsöringsbestånd.
  • Strukturkalkning av massorna som schaktas vid tvåstegsdike.
  • Inventera möjligheterna för vidare fiskevård inom framtida projekt i Gamlebyån via kontakt med mark- och fiskerättsägare.
  • Skapa allmän kunskap och intresse för fiske- och miljövården som bedrivs i Gamlebyån.

 

Resultat

 

Projektets mål har uppfyllts, de planerade åtgärderna har genomförts med gott resultat. Insatserna har fått en mycket positiv inverkan på miljön.

 

 

 

Innan åtgärderna sattes i verket anlitades bland andra Vatten & Fiskevårdsbyrån IGNITA (via Hushållningssällskapet i Östergötland) för att ta fram underlag till projekteringen av vandringshindren i Gamleby, Skramstad och Rödja. En studieresa gjordes till Hjo för att få del av erfarenheter av fiskevård som gjorts där.

 

 

 

Ca 1 km tvåstesdiken har anlagts på jordbruksfastigheterna Skramstad och Lida. Det som skiljer ett tvåstegsdike från ett vanligt dike är att ett tvåstegsdike har utvidgade dikeskanter som ett slags trappsteg eller platåer på sidorna istället för helt släta sidor från dikesbotten till marknivå. Ett tvåstegsdike klarar högre flöden utan att svämma över. Dessutom minskar kväve- och fosforhalterna samtidigt som djurlivet gynnas. Dikeskanten blir mer stabil i tvåstegsdiket genom det gräsbevuxna trappsteget. Det gör att risken för erosion i dikesväggen minskar och därigenom underhållsbehovet. Åkermarken i anslutning till ån har även stukturkalkats för att ytterligare minska fosforläckaget till ån.

 

 

 

Under 2013 lades ca 100 ton lekgrus och hundratals kilo "död ved" ut uppströms i Gamlebyån. Under våren 2014 planterades knappt 300 alar i anslutning till tvåstegsdikena för att ge skugga åt Gamlebyån.  Under 2014 har ytterligare lekgrus lagts ut.

 

 

 

Vid det partiella vandringshindret i Gamleby har en fisktrappa anlagts. Fisktrappan består av trösklar utförda i naturblock (ca 100 ton). Under tiden som anläggningsarbetet pågick (augusti 2014) passerade vattnet i ån genom ett rör. En grävmaskin har lyft ner allt byggnadsmaterial i ån, därefter har sportfiskeklubbens medlemmar för hand placerat block och sten på plats. Allt gick som planerat förutom att det i den översta "polen" var problem med läckage, vilket gjorde att vi tvingades ta till gummiduk för att få det tätt. Fiskarnas vandring i fisktrappan kunde under hösten 2014 studeras från bageriets veranda i Gamleby.

 

 

 

 

 

Antalet havsöringar som lekt i ån 2014 uppskattas till mellan 15-20 individer. Bra vattenflöde under leken har gjort att det varit lek på de flesta platser där det finns grus i ån. Den mest intensiva leken har skett strax nedanför det definitiva vandringshindret i Skramstad. Det rör sig om ca 30 platser som det varit lek på. En väldigt grov uppskattning säger att det efter 2014 års lek ligger 40 000 romkorn nedgrävda i Gamlebyåns grusbottnar. En studie har visat att överlevnaden från romkorn till återvändande lekfisk ligger mellan 0,006-0,23 %. Det är väldigt många faktorer som påverkar överlevnaden.

 

Spridning av resultatet

 

 

 

Ett flertal informationsmöten och vattendragsvandringar kring Gamlebyån har genomförts.

 

 Under hösten 2013 ordnades vattendragsvandringar vid tre tillfällen. Sportfiskeklubben har arbetat fram en föreläsning om projektet som hittills presenterats vid fyra tillfällen. Vid Skramstad har byggdes trappor och bänkar, för att intresserade lättare skall ta sig ner till ån och njuta av den fina åsträckan.  

 

 

 

För information om hela projekt Havsmiljö Gamlebyviken har en film producerats; se länk  http://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Samhallsutveckling-och-planering/Hallbar-utveckling/Miljoprojekt/Havsmiljo-Gamlebyviken/  OBS, kostnaden för filmen belastar inte detta projekt.

 

 

 

Informationsspridning har även genomförts i samarbete med naturum Västervik. Gamleby sportfiskeklubb och naturum har tillsammans med en träsnidare/konstnär tagit fram en utställning om fiske och miljö i Gamlebyån. Utställningen är permanent och finns uppsatt på en informationstavla som har placerats i Unos park i Gamleby i direkt anslutning till ån.  Vi har även låtit tillverka en skulptur av en havsöring i naturlig storlek som har placerats i ån.  I oktober 2014 hade var det invigning av informationstavlan, i samband med invigningen bjöds allmänheten till en föreläsning om Gamlebyåns historia och åns öringar.

 

 

 

Genom samverkan med Tjust Vattenråd har information kunnat spridas till en bredare krets.

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi

 

 

 

Projektet var budgeterat till 500 000 kr. Vi insåg ganska snabbt att denna summa inte skulle räcka för att genomföra de planerade åtgärderna. Det innebär att de totala kostnaderna för åtgärderna i och kring Gamlebyån överstiger de som budgeterats i ansökan till Jordbruksverket och att kommunen tar en större del av kostnaderna än vad som planerades från början.  250 000 kr kommer ursprungligen från Havsmiljöanslaget. Västerviks kommun ansöker dock endast om utbetalning av den summa som tidigare beslutats av Jordbruksverket (250 000 kr). Vi redovisar dock hela kostnaden eftersom den finns med i bokföringen av projektkontot.

 

Hushållningssällskapet i Östergötlands kostnader var i ansökan budgeterade som lönekostnader och har därför även redovisats som sådana i utfallet.

 

 

 

Kontoslag

Budget

Utfall

Löner (kommunen och HSÖ)

120 000

178 077

Externa tjänster

290 000

496 447

Bygg- och förbrukningsmateriel

50 000

98 099

Rese- och möteskostnader

40 000

27 584

Summa

500   000

800   206

 

 

 

Sammanfattning av projektet

 

 

 

Genomförda åtgärder har inneburit att läckaget av kväve och fosfor från jordbruket har minskat. De anlagda tvåstegsdikena ger ån ett jämnare flöde och minskar övergödningen i ån.  Livsmiljön för vandrande fisk i ån har förbättrats genom att  det partiella vandringshindret inne i Gamleby har tagits bort och ersatts med en fisktrappa, lekgrus har lagts i ån och skuggande träd har planerats. Enligt beräkningar utförda av Gamleby sportfiskeklubb är antalet havsöringar som vandrat upp i ån redan den första hösten varit långt över förväntan.

 

Slutsatser

 

 

 

Projektet har nu avslutats, resutatet i ån och för fiske är hittills mycket positivt. Vi vill även betona betydelsen av de frivilliga insatserna från medlemmarna i Gamleby sprotfiskeklubb. Utan deras insatser hade detta projekt blivit mer kostsamt.  Det goda samarbetet mellan kommunen, sportfiskarna och markägare lovar gott för fortsättningen.

 

 

 

Det finns ytterligare behov att förbättra fiskebiotoperna och riva ut vandringshinder uppströms i Gamlebyån. Flera konkreta fiskevårdsåtgärder planeras och den goda samverkan mellan markägare, lantbrukare, sportfiskare och kommunen kommer att fortsätta. En förutsättning för att kunna genomföra fortsatta åtgärder är förstås att ytterligare ekonomiskt stöd kan erhållas.

 

 

 

I nästa steg handlar det om att åtgärda vandringshindren vid Skramstad och Rödja samt genomföra biotopvård  och anlägga våtmarker på dessa sträckor.