Från Sportfiskarnas fiskvårdsfond tilldelades vi 15 000, för vidare åtgärder i Gamlebyån. Pengarna har används som delfinansiering till sortering och transport av 200 ton lekgrus.

Under hösten fick vi glädjande besked! Gamleby sportfiskeklubb tilldelas 11 000kr från ABU Garcias fisk- och vattenvårdsförening, meningen är att pengarna ska användas till åtgärder i samband med det planerade arbetet vid Skramstad kvarn, nästa år. Tack för förtroendet!

Gamleby sportfiskeklubbs rapport av 2014års fiskvård

Under arbetets gång leddes vattnet förbi i röret. Bilden visar fiskvägen i byn innan vattnet släpptes på.

I början av året arbetade vi i Gamleby sportfiskeklubb för att en utrivning av det definitiva vandringshindret vid Skramstad kvarn skulle bli av i år.

Arbetet med en utrivning av hindret vid Skramstad visade sig bli mer omfattande än vi först tänkt. Därför såg vi att det skulle bli svårt att hinna med alla förberedelser till årets fiskvårdssesong. Just nu har vi börjat förberedelserna för att utrivningen och anläggning av nya våtmarker ska bli av 2015.

När vi insåg att Skramstad kvarn skulle bli ett så pass omfattande arbete, ställde vi snabbt om focus till det partiella hindret nere i byn. Där har vi nu byggt trösklar med ca 100 ton sten. Vi har redan konstaterat att fler arter kan passera, där förut bara vuxna havsöringar lyckades ta sig förbi när det var högflöde.

Man slutar aldrig att fascineras av öringar. Detta var mitt i sommaren, vattnet ledes förbi i ett rör och ändå försökte den ta sig upp i fiskvägen. Den fick hjälp att komma vidare, eftersom det var helt stopp där vi arbetade med att färdigställa den sista trösklingen.

I den vänstra av den 87 meter långa dubbeltrumman som syns på översta bilden har vi lagt i ytterligare ett par ton sten, för att höja vattennivån, skapa ståndplatser och bromsa vattenhastigheten. Samtidigt har vi gjort en tröskel på uppströmssidan av den högra trumman, vilket gör att det mesta vattnet går i den vänstra vid lågflöde. 

Till allas förtjusning, fick vi sista dagen när vi skulle bygga färdigt fiskvägen flytta på en havsöringshane på 65cm. Som var ivrig att prova nya fiskvägen, trotts att vi inte hade släppt vattnet.

På bilden är endast ett lass levererat. Vi har även lagt ca 5 ton i Almviksån, där vi undanröjt ett partiellt vandringshinder i sommar.

GSFK var en av de lyckligt lottade föreningarna som fick ta emot bidrag ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond. De 15 000 kronorna har använts som delfinansiering av inköp och transport av 200 ton ”lek grus”(sorterad natursten 30-70mm). Övriga finansiärer är Kustlandet och Västerviks kommun. I år kommer vi att köra ut lek grus med släpkärror och skottkärror den tid som är kvar innan vi riskerar att störa lekvandringen. Till kommande år är tanken att vi ska plocka av de 200 tonnen när vi har tillgång till maskiner. Till och med september har vi lagt ut ca 10 ton, för hand.

Uppskattningsvis har 70% av alplantorna tagit sig, trotts den torra sommaren. Eventuellt kan en komplettering bli aktuell.

I våras planterade vi knappt 300 alar för att ge skugga åt Gamlebyån och i oktober hade vi invigning av en informationstavla, i samband med invigningen bjöd vi in allmänheten till en föreläsning om Gamlebyåns historia och åns öringar.

Vi har även utfört 3 stycken elfisken i Gamlebyån, samt ett i Almviksån. Dessa bekostades av länsstyrelsen Kalmar.

Informationstavla. För att skydda konstverket har vi sänkt taket med 25 centimeter efter att bilden togs.

Vi har även låtit tillverka en skulptur som ska placeras i ån, högflöde gjorde att vi blev tvingade att skuta på monteringen till nästa år. För att inte störa djurlivet blir det tidigast i juli som den kommer på plats.

Elfiske

Årets öringlek har troligtvis varit den bästa på mer än 700 år! Antalet havsöringar som lekt är ungefär som tidigare år mellan 15-20 individer. Bra vattenflöde under leken och att vi arbetat med att underlätta fiskvandring har gjort att det varit lek på de flesta platser där det finns grus i ån. Den mest intensiva leken har skett straxt nedanför det definitiva vandringshindret i Skramstad. Tack vare att vi lagt ut mängder med större sten och ved i vattnet, kommer troligtvis överlevnaden hos ynglen som kläcks i vår att bli hög.

Om ungefär 5 år kommer den generationen tillbaka för att leka,då gäller det att vi har öppnat upp mer av ån för att öringhonorna inte ska gräva upp varandras rom.

Tyvärr han vi inte med att räkna lekgroppar innan högflödet gjorde det omöjligt, men det rör sig om ca 30 platser som det varit lek på. En väldigt grov uppskattning säger att det efter 2014 års lek ligger 40 000 romkorn nedgrävda i Gamlebyåns grusbottnar. En studie har visat att överlevnaden från romkorn till återvändande lekfisk ligger mellan 0,006-0,23%. Det är väldigt många faktorer som påverkar överlevnaden.

Rapport från 2013:års fisk- och biotopvård i Gamlebyån!

Delar av F(r)iskvårdsgruppen

Till dagens datum 30/11 har engagerade eldsjälar i f(r)iskvårdsgruppen lagt ner ungefär 800 timmar i projektet!

Vi har lagt i ca 100 ton grus och sten i Gamlebyån, fördelat på:

 

 • 31 ton lekgrus(30-70mm.), 5 i parken och 26 vid Skramstad.

 

 • 30 ton natursten(150-800mm.) för att skapa ståndplattser och att öka strömhastigheten, 15 i parken och 15 vid Skramstad.

 

 • Ca. 25 ton natursten(150-800mm.) som fanns i och vid sidan av ån vid Skramstad.

 

 • 15 ton natursten(50-200mm.) som erosionsskydd vid Skramstad.

 

 • Dessutom har vi tillfört hundratals kilo "död ved", vilket ökar produktionen av insekter(fiskmat) och skapar ståndplattser.

 

 • En dubbeltrumma vid Skramstad, som ibland utgjorde ett hinder för vandrande fiskar byttes mot en halvtrumma. Det gör att en obruten sträcka med bra öring biotop har skapats. En annan positiv iakttagelse är att strömstaren flyger genom den nya trumman.

 

 • En provisorisk lösning vid vandringshindret mellan Kvarnen och Mek. verkstaden, gjorde att minst 8 öringar tog sig till Skramstad trotts det lågflöde som rådde under leken. Utan detta provisorium hade garanterat ingen öring tagit sig till Skramstad.

 

 • Vid Skramstad har vi byggt 3 stycken trappor och tillverkat 3 bänkar, för att intresserade lättare skall ta sig ner till ån för att njuta av den fina åsträckan. Saab Barracuda sponsrade med 2000kr, som gick till att bygga trapporna. Tack!

 

 • Vatten & Fiskevårdsbyrån IGNITA är anlitade för att leverera skisser för att åtgärda vandringshindren i Byn, Skramstad och Rödja. Målsättningen är att vi med hjälp av skisserna ska söka medel för att projektera och anlägga fiskvägar vid dessa hinder. I skrivande stund lutar det åt att vi kommer att fokusera på vandringshindren i Byn och Skramstad sommaren 2014.

 

 • Vi har även anlitat en konstnär(snidare) som ska hjälpa oss att skapa en intressant skylt på temat, livet i ån. Skylten kommer att placeras i byn, där fiskeklubben har haft en presenning uppsatt under öringleken. Presenningen använde vi för att sätta upp information om projektet på, vilket var väldigt lyckat. Det var många som stannade till och tog del av informationen.

 

 • Under hösten har Gamleby sportfiskeklubb ordnat vattendragsvandringar vid tre tillfällen. Vi har arbetat fram en föreläsning om projektet som vi presenterat vid fyra tillfällen. För att kunna utveckla föreläsningen och nå flera kommer fiskeklubben att köpa in en projektor mm. Vi tycker att det är ett bra sätt att sprida kunskapen om projektet.

 

 • Kommunens del i projektet har bestått i att anlägga ett tvåstegsdike, slänta kanterna, anlägga en sedimentdamm, sprida schaktmassorna och struktur kalka. Allt på Skramstadgärdet, en sträcka på drygt en kilometer! Se länk med förklaring av tvåstegsdike och struktur kalkning nedan. Under fliken Bilder och filmer finns filmen "Havsmiljö Gamlebyviken" som visar flera av de åtgärder som görs i och omkring Gamlebyviken.

 

 • Vi har beställt 300 alplantor som vi ska plantera längs sydsidan av ån på Skramstadgärdet, för att ge skugga åt ån. Dels för att vattentemperaturen inte ska bli så hög, men framförallt för att ån inte ska växa igen lika snabbt som innan. Trädens rötter kommer att hindra erosion, fåglar och insekter gynnas också av en trädridå.

 

Tyvärr hade vi det lägsta vattenflödet i mannaminne under havsöringens lek, vilket gjorde att årets lek blev ovanligt dålig. Vi har lagt en del energi på att åtgärda flera småhinder, till följd av det låga flödet. Det tillsammans med den provisoriska lösningen vid vandringshindret i byn gjorde att minst 8 havsöringar tog sig till Skramstad, vilket de inte gjort utan åtgärder. Eftersom flödet i ån har varit litet, har det varit gynnsamt att följa havsöringarnas vandring. Vår bedömning är att endast ca 5 havsöringshonor har lekt i år, men förhoppningen är att fler öring yngel ska överleva den första, kritiska tiden i livet med de åtgärder vi gjort. Den praktiska fisk och biotopvården kommer att fortsätta nästa år.

 

 

Om det finns intresse, så kommer vi gärna och berättar för er om projektet, vi har tagit fram ett material för en föreläsning på 20- 40 minuter. Vi är särskilt angelägna att få komma till andra fiskeklubbar och skolor. Kontaktuppgifter nedan.

 

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och utföra arbetet med att underlätta fiskars vandring, återskapa lek och uppväxtområden för de naturligt förekommande arterna i våra vatten framöver. Det går bra att anmäla sitt intresse för att vara med och hjälpa till. Kontakta då Oskar Ahlsén på oskar.ahlsen@vastervik.se eller 0708-589 402.

 

 

När detta projekt är genomfört tänker vi ansöka om ytterligare medel för att få till en permanent fiskväg i Byn, Skramstad och Rödja, för att sedan fortsätta med ytterligare åtgärder och andra vattendrag i kommunen, men vi behöver hjälp. Det finns ett stort behov av att fler engagerar sig i dessa frågor. Vi ser en stor möjlighet i att inleda ett sammarbete med övriga fiskeklubbar i kommunen.

 

Vi hoppas att du som läser detta vill stödja arbetet med att öka statusen i våra vatten. Det gör du bäst genom att bli medlem i Gamleby sportfiskeklubb.

 

Länk till filmsnutt med förklaring av tvåstegsdike och strukturkalkning: http://www.youtube.com/watch?v=tl07_jMpafc

 

Vi i Gamleby sportfiskeklubb vill passa på att tacka alla som varit delaktiga i projektet och för det underbara stöd vi fått från alla håll, TACK!

Med vänlig hälsning.

www.gamlebysportfiskeklubb.se

 

 

Gamlebyån

Områden lämpade för öringars lek och uppväxt skulle kunna öka med 1300% i Gamlebyån.

Dike eller havsöringså…

Gamlebyån har under generationer bidragit till utvecklingen i och omkring Gamleby. Likt många vattendrag i Sverige har vattnet i ån använts för att driva bland annat kvarnar och sågar. När dessa anläggningar byggdes uppstod hinder för fiskar som använder strömmande vatten för sin lek och uppväxt. Verksamheter av det här slaget har för länge sedan upphört, men fortfarande utgör lämningarna från dessa aktiviteter vandringshinder för fiskar.

Ett vattendrag som tillåts att strömma fritt på sin väg genom landskapet tillhör en av de artrikaste miljöer vi har i landet. Lantbrukets strävan mot ett produktivare jordbruk har medfört att vattendrag har dikats och rätats ut. En skyddande trädridå närmast vattendragen är oerhört viktig för artrikedomen, men även för att ta upp överskottet av gödning som sprids på åkrar. Utan en trädbevuxen skyddszon närmast vattendragen riskerar gödningen att hamna i vattnet och bidra till Östersjöns övergödning.

Sammanfattningsvis har tillgången på goda lek- och uppväxtplatser för arter som är beroende av strömmande vatten av god kvalité reducerats till en spillra av vad de en gång varit. Därför finns ett stort behov av åtgärder i dessa vattendrag. Gamleby sportfiskeklubb bildades i december 2012, ett av de stora målen med bildandet av klubben var att skapa bättre förutsättningar för Gamlebyåns havsöringsbestånd.

Genom att riva eller bygga bort hinder och på ett naturligt sätt lägga tillbaka stenar och block i vattendragen kan det ursprungliga flödet och ståndplatser för fisken återskapas. Det återskapade flödet leder även till att grusbottnar lämpliga för fisklek återbildas naturligt.

Gamlebyån utgör uppväxtplats för ett hotat havsöringsbestånd. Vill man fiska havsöring, rekommenderas platser som Skanvik och Lillön på Gränsö. Våra havsöringsförande vattendrag utgör barnkammare och där gäller, se men inte röra eller störa. Inom Västerviks kommun har Gamlebyån, Almviksån, Loftaån, Verkebäcksån och Marströmmen fredningsområden på minst 500 meter utanför åmynningarna. Där gäller totalt fiskeförbud 1/10 - 31/12.

Kvarn t.v. och mekanisk verkstad t.h.

Nedanför Åby herrgård

Bakom mekanisk verkstad

Rödja kvarn 1908